top of page

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària de Socis

Actualizado: 6 abr 2023


Barcelona, a 4 d’abril de 2023


Distingit consoci:


D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, em plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS, que es celebrarà en les nostres instal·lacions el proper 24 d’Abril de 2023, a les 18,00 hores en prime

ra convocatòria, i a les 18,30 hores en segona, si aquesta fos necessària, essent els assumptes a tractar els compresos en el següent:


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea

  2. Aprovació, si s’escau, de l’Informe o Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2022

  3. Ratificació, si s’escau, de la aprovació per la Junta Directiva de la liquidació, balanç de tancament de l’exercici 2022 i comptes

  4. Fixació de quota d’entrada per a l’alta de nous socis i sòcies

  5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici 2023

  6. Ratificació, si s’escau, del nomenament de nou membre de la Junta Directiva

  7. Projecte i propostes de la Junta Directiva

  8. Proposicions formulades per un mínim del 5 % dels Socis amb dret a vot que hagin estat formulades per escrit deu dies abans de l’Assemblea

  9. Precs i preguntes

Esperant comptar amb la vostra assistència a l’Assemblea, rebeu una cordial salutació.El President

Josep Maria Minguella

186 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

留言


bottom of page