top of page

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària de Socis


Barcelona, a 6 d’abril de 2022


Distingit consoci:


D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis, que es celebrarà en les nostres instal·lacions el proper 25 d’abril de 2022, a les 18,30 hores en primera convocatòria, i a les 19,00 hores en segona, si aquesta fos necessària, essent els assumptes a tractar els compresos en el següent


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea

  2. Aprovació, si s’escau, de l’Informe o Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2021

  3. Ratificació, si s’escau, de la aprovació per la Junta Directiva de la liquidació, balanç de tancament de l’exercici 2021 i comptes

  4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici 2022

  5. Projecte i propostes de la Junta Directiva

  6. Proposicions formulades per un mínim del 5 % dels Socis amb dret a vot que hagin estat formulades per escrit deu dies abans de l’Assemblea

  7. Precs i preguntes

Esperant comptar amb la vostra assistència a l’Assemblea, rebeu una cordial salutació.El President

Josep Maria Minguella

83 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Benvolguts socis, Com segur sabeu ja des de l’any 2021 el cost de l’energia (propà, electricitat, etc.) ha augmentat de manera molt considerable. En els comptes de l’exercici 2021 aprovats a la darrer

bottom of page