top of page

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària de Socis


Barcelona, a 6 d’abril de 2022


Distingit consoci:


D’acord amb el que disposa l’article 14 dels vigents Estatuts, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis, que es celebrarà en les nostres instal·lacions el proper 25 d’abril de 2022, a les 18,30 hores en primera convocatòria, i a les 19,00 hores en segona, si aquesta fos necessària, essent els assumptes a tractar els compresos en el següent


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea

  2. Aprovació, si s’escau, de l’Informe o Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2021

  3. Ratificació, si s’escau, de la aprovació per la Junta Directiva de la liquidació, balanç de tancament de l’exercici 2021 i comptes

  4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici 2022

  5. Projecte i propostes de la Junta Directiva

  6. Proposicions formulades per un mínim del 5 % dels Socis amb dret a vot que hagin estat formulades per escrit deu dies abans de l’Assemblea

  7. Precs i preguntes

Esperant comptar amb la vostra assistència a l’Assemblea, rebeu una cordial salutació.El President

Josep Maria Minguella

90 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Commentaires


bottom of page