top of page

Extracció de vegetació exterior


En relació a les quèixes rebudes per part dels nostre socis en relació a la extracció de vegetació exterior us informem del seüent:

-fem recordatori de que la instal·lació que ocupem es de propietat de l’Ajuntament de Barcelona i el nostre club és qui la gestiona.

-aquesta instal·lació que gestionem està actualment afectada per un projecte de reforma integral i d’adeqüació; projecte impulsat, dissenyat i sufragat pel mateix organisme municipal.

-la tala, poda i extracció de vegetació existent actualment a la instal·lació es fa segons consta a la memòria constructiva del projecte.

-segons la dita memòria i al respecte d’aquesta mena d’accions sobre la vegetació existent:

“mantenir mentre sigui possible l’arbrat, talant i arrencant aquells que afecten el normal funcionament de la instal.lació. També es planteja extraure aquells que estan malmesos i que poden perdre la seva estabilitat”

Per sectors també es fa menció al respecte de les actuacions sobre la vegetació existent i es repeteix el següent:

“es fa neteja i esbrossada de terreny i es fa replantació d’arbres, arbustos i tapissants garantint la seva estabilitat, reforçant la vegetació existent”

-de tota manera, sabeu que no s’ha tret cap arbre sense la autorització de “Parcs i Jardins de Barcelona”, motiu pel qual fins i tot s’han produit demores en el timing dels treballs a efectuar sobre els terrenys afectat.

Podeu consultar la memòria del projecte a on es fa menció del que aquí us expliquem en aquest enllaç.

La Junta Directiva


7 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page